یو پی اس تکفاز

یو پی اس تکفاز دارای باطری داخلی

مدل HG113K-TI Plus

 • توان دستگاه سه کیلو ولت آمپر.
 • ولتاژ مستقیم، 72 ولت.
 • مناسب کامپیوترهای شخصی، شبکه های کامپیوتری، صنعت، تجهیزات پزشکی، مخابرات و تجهیزات امنیتی.
 • دارای نمایشگر هوشمند وضعیت باطری.
 • ضریب توان خروجی 0.9 .
 • استقرار ایستاده.

مدل HG112K-TI Plus

 • توان دستگاه دو کیلو ولت آمپر.
 • ولتاژ مستقیم، 48 ولت.
 • مناسب کامپیوترهای شخصی، شبکه های کامپیوتری، صنعت، تجهیزات پزشکی، مخابرات و تجهیزات امنیتی.
 • دارای نمایشگر هوشمند وضعیت باطری.
 • ضریب توان خروجی 0.9 .
 • استقرار ایستاده.

مدل HG111K-TI Plus

 • توان دستگاه یک کیلو ولت آمپر.
 • ولتاژ مستقیم، 24 ولت.
 • مناسب کامپیوترهای شخصی، شبکه های کامپیوتری، صنعت، تجهیزات پزشکی، مخابرات و تجهیزات امنیتی.
 • دارای نمایشگر هوشمند وضعیت باطری.
 • ضریب توان خروجی 0.9 .
 • استقرار ایستاده.

مدل HG1110K-TI Plus

 • توان دستگاه ده کیلو ولت آمپر.
 • ولتاژ مستقیم، 192 ولت.
 • مناسب کامپیوترهای شخصی، شبکه های کامپیوتری، صنعت، تجهیزات پزشکی، مخابرات و تجهیزات امنیتی.
 • دارای نمایشگر هوشمند وضعیت باطری.
 • قابلیت اتصال 3 واحد یو پی اس به صورت موازی.
 • ضریب توان خروجی 0.9 .
 • استقرار ایستاده.

مدل HG116K-TI Plus

 • توان دستگاه شش کیلو ولت آمپر.
 • ولتاژ مستقیم، 180 ولت.
 • مناسب کامپیوترهای شخصی، شبکه های کامپیوتری، صنعت، تجهیزات پزشکی، مخابرات و تجهیزات امنیتی.
 • دارای نمایشگر هوشمند وضعیت باطری.
 • قابلیت اتصال 3 واحد یو پی اس به صورت موازی.
 • ضریب توان خروجی 0.9 .
 • استقرار ایستاده.

یو پی اس تکفاز دارای باطری خارجی

مدل HG113K-TE Plus

 • توان دستگاه سه کیلو ولت آمپر.
 • ولتاژ مستقیم، 96 ولت.
 • مناسب کامپیوترهای شخصی، شبکه های کامپیوتری، صنعت، تجهیزات پزشکی، مخابرات و تجهیزات امنیتی.
 • دارای نمایشگر هوشمند وضعیت باطری.
 • ضریب توان خروجی 0.9 .
 • استقرار ایستاده.

مدل HG112K-TE Plus

 • توان دستگاه دو کیلو ولت آمپر.
 • ولتاژ مستقیم، 72 ولت.
 • مناسب کامپیوترهای شخصی، شبکه های کامپیوتری، صنعت، تجهیزات پزشکی، مخابرات و تجهیزات امنیتی.
 • دارای نمایشگر هوشمند وضعیت باطری.
 • ضریب توان خروجی 0.9 .
 • استقرار ایستاده.

مدل HG111K-TE Plus

 • توان دستگاه یک کیلو ولت آمپر.
 • ولتاژ مستقیم، 36 ولت.
 • مناسب کامپیوترهای شخصی، شبکه های کامپیوتری، صنعت، تجهیزات پزشکی، مخابرات و تجهیزات امنیتی.
 • دارای نمایشگر هوشمند وضعیت باطری.
 • ضریب توان خروجی 0.9 .
 • استقرار ایستاده.

مدل HG111K-RE Plus

 • توان دستگاه یک کیلو ولت آمپر.
 • ولتاژ مستقیم، 36 ولت.
 • مناسب کامپیوترهای شخصی، شبکه های کامپیوتری، صنعت، تجهیزات پزشکی، مخابرات و تجهیزات امنیتی.
 • دارای نمایشگر هوشمند وضعیت باطری.
 • ضریب توان خروجی 0.9 .
 • استقرار داخل رک.

مدل HG1110K-TE Plus

 • توان دستگاه ده کیلو ولت آمپر.
 • ولتاژ مستقیم، 192 ولت.
 • مناسب کامپیوترهای شخصی، شبکه های کامپیوتری، صنعت، تجهیزات پزشکی، مخابرات و تجهیزات امنیتی.
 • دارای نمایشگر هوشمند وضعیت باطری.
 • قابلیت اتصال 3 واحد یو پی اس به صورت موازی.
 • ضریب توان خروجی 0.9 .
 • استقرار ایستاده.

مدل HG116K-TE Plus

 • توان دستگاه شش کیلو ولت آمپر.
 • ولتاژ مستقیم، 192 ولت.
 • مناسب کامپیوترهای شخصی، شبکه های کامپیوتری، صنعت، تجهیزات پزشکی، مخابرات و تجهیزات امنیتی.
 • دارای نمایشگر هوشمند وضعیت باطری.
 • قابلیت اتصال 3 واحد یو پی اس به صورت موازی.
 • ضریب توان خروجی 0.9 .
 • استقرار ایستاده.