ضرورت گاز نیتروژن برای صنایع الکترونیک

فنآوری نصب سطحی یا SMD که خلاصه شده Surface Mount Device بوده، در الکترونیک به روال اصلی و بسیار مهمی تبدیل شده است. این نوع قطعات، خیلی ساده در یک سطح برد قرار میگیرند و پایه های ارتباطی تعبیه شده برای آنها، از داخل برد عبور نکرده و نیازی به …